[:th]

ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต

          พระสมเด็จ ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้งาไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น พระสมเด็จวัดระฆังฯ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโย และจัดเป็นที่หนึ่งในพระชุด “เบญจภาคี” ซึ่งล้วนเป็นที่หมายปองเป้นเจ้าของ ของผู้คนในวงการพระเครื่องทุกกลุ่ม แต่เรื่องของพระสมเด็จ ถูกทำให้เชื่อในวงการว่า มีการสร้างน้อย และยากในการแยะแยะ ระหว่างพระแท้ กับพระเก้ ซึ่งแท้จรงิแล้ว เรื่องพระสมเด็จนั้น ก็ยังไม่มีเหตุผล หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันแต่อย่างไร ทำให้ความคิด ความเชื่อดังกล่าว ยังดำรงและอยู่ในวงการพระเครื่องตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

          จากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นั้น ท่านมีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ เพื่อสือบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไว้เตือนสติ ผู้ใช้ ผู้ครอบครองให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ละเว้นความชั่ว ตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นพุทธบูชา แด่องค์พนะสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนการสร้งในแต่ละวัดดังนี้ วัดบางขุนพรหม สร้างจำนวน 84,000  องค์ วัดเกษไชโย 84,000 องค์ เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ และพระสมเด็จวัดระฆังฯ น่าจะสร้างไม่ต่ำกว่า 84,000 องค์ มีการสร้างขึ้นเป็นแสนๆ องค์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ท่านยังนำไปบรรุจกรุที่วัดต่างๆ อีหลายแห่ง ดังนั้นประเด็นของความเป็นพระแท้หรือพระเก้จึงต้องหาข้อมูลมาพิจารณาโต้แย้ง ด้วยเหตุผล โดยสามารถศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์มาร่วมกันพิสูจน์ตัดสินความเป็นไปได้

 

          ดังนั้น ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) มีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จทั้งสามวัด ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้สร้าง ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาอย่างมีหลักการ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยสถาบันศึกษาทางไกล จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้ “หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)”

 

          ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวงการพระเครื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่สนใจศึกษา “พระสมเด็จ” ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

 

กราบขอบพระคุณ : ฌาณ สมเด็จ (อมตะสยาม)

[:zh]巴拉迷崇迪多佛牌中心(AMATASIAM)

               一百多年前由崇迪帕布达詹·多朋朗习(阿赞多)制作的崇迪佛,不论是出自拉康寺、屈曼冠碰寺还是给猜优寺的崇迪佛都可以说是“佛牌之王”,是佛牌爱好者们最想拥有的佛牌。 但是关于崇迪佛,在佛牌界认为数量非常少,并且很难区分其真假,实际上也确实没有科学依据可以证明。时至今日,这个疑虑或是说这种看法也依然存在佛牌界中。

我们研究阿赞多制作的崇迪佛,都是怀着一颗纯洁的心,目的是为了弘扬佛教,把佛牌作为一种心灵上的寄托,让佛牌佩戴者或持有者能时刻提醒自己遵循佛教教义,坚持行善而不行恶。根据各个寺庙制作并供奉佛祖的数量,如屈曼冠碰寺84,000尊,给猜优寺84,000尊,数量等同于法蕴的数量,可以推测出拉康寺崇迪佛的数量应该不低于84,000枚,并且有可能达上十万枚。制作出来以后,这些佛牌被带到各个寺庙,放于佛塔之下。因此,关于验证崇迪佛真假的问题,可以从历史学、考古学、自然历史学和科学这几个学科入手寻找依据来证明佛牌的真假。

因此,巴拉迷崇迪多佛牌中心(AMATASIAM)希望能给佛牌爱好者们提供关于出自三大寺庙并由阿赞多制作的崇迪佛的资料信息,供大家学习参考。此外,我们还得到泰国远程教育学院非正规与非正式教育办公室的合作,在 “阿赞多佛牌研究课程”项目下将佛牌研究作为一门教学课程,教材为《佛牌之王》,本书也将成为其中的教学辅助材料,为大家提供相关的佛牌知识。

本书的著成,巴拉迷崇迪多佛牌中心(AMATASIAM)要感谢所有给予支持与帮助的组织和个人,同时也希望这次的合作能在教育和佛牌界产生积极的意义,尤其是对于对阿赞多崇迪佛这个可以称得上是国家文化遗产的佛牌感兴趣的人们能提供有效的帮助。

巴拉迷崇迪多佛牌中心(AMATASIAM

[:en]

ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต

          พระสมเด็จ ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้งาไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น พระสมเด็จวัดระฆังฯ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโย และจัดเป็นที่หนึ่งในพระชุด “เบญจภาคี” ซึ่งล้วนเป็นที่หมายปองเป้นเจ้าของ ของผู้คนในวงการพระเครื่องทุกกลุ่ม แต่เรื่องของพระสมเด็จ ถูกทำให้เชื่อในวงการว่า มีการสร้างน้อย และยากในการแยะแยะ ระหว่างพระแท้ กับพระเก้ ซึ่งแท้จรงิแล้ว เรื่องพระสมเด็จนั้น ก็ยังไม่มีเหตุผล หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันแต่อย่างไร ทำให้ความคิด ความเชื่อดังกล่าว ยังดำรงและอยู่ในวงการพระเครื่องตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

          จากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นั้น ท่านมีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ เพื่อสือบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไว้เตือนสติ ผู้ใช้ ผู้ครอบครองให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ละเว้นความชั่ว ตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นพุทธบูชา แด่องค์พนะสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนการสร้งในแต่ละวัดดังนี้ วัดบางขุนพรหม สร้างจำนวน 84,000  องค์ วัดเกศไชโย 84,000 องค์ เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ และพระสมเด็จวัดระฆังฯ น่าจะสร้างไม่ต่ำกว่า 84,000 องค์ มีการสร้างขึ้นเป็นแสนๆ องค์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ท่านยังนำไปบรรุจกรุที่วัดต่างๆ อีหลายแห่ง ดังนั้นประเด็นของความเป็นพระแท้หรือพระเก้จึงต้องหาข้อมูลมาพิจารณาโต้แย้ง ด้วยเหตุผล โดยสามารถศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์มาร่วมกันพิสูจน์ตัดสินความเป็นไปได้

 

          ดังนั้น ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) มีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จทั้งสามวัด ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้สร้าง ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาอย่างมีหลักการ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยสถาบันศึกษาทางไกล จัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้ “หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)”

 

          ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวงการพระเครื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่สนใจศึกษา “พระสมเด็จ” ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กราบขอบพระคุณ : ฌาณ สมเด็จ (อมตะสยาม)

[:]

Share This :