พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม  3  จบก่อน
แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ชะยาสะนากะตา  พุทธา
เชตะวา  มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง
เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย  พุทธา
อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง
มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา
สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง
พุทโธ  ธัมโม  ทวิโลจะเน
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง
อุเร  สัพพะคุณากะโร
หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ
สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง
โมคคัลลาโน  จะวามะเก
ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง
อาสุง  อานันทะราหุโล
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม
อุภาสุง  วามโสตะเก
เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง
สุริโยวะปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน
โสภีโต  มุนิ  ปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป  เถโร
มะเหสี  จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง
ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร
ปุณโณ  อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี  นันทะสีวะล
เถรา  ปัญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ
เสสาสีติ  มะหาเถรา
วิชิตา  ชินะสาวะกา
เอเตสีติ  มะหาเถรา
ชิตะวันโต  ชินโนระสา
ชะลันตา  สีละเตเชนะ
อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา
ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ
ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ
วาเม  อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะ  สุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ
เสสา  ปาการะสัณฐิตา
ชินานาวะระสังยุตตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ
อะนันตะชินะเตชะสา
วะเสโต  เม  สะกิจเจนะ
สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง  มะหีตะเล
สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ
เต  มะหาปุริสา  สะภา
อิจเจวะมันโต
สุคุตโต  สุรักโข
ชินานุภาเวนะ
ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ
ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ
ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต
จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

คำแปลพระคาถาชินบัญชร

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว ได้เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

มียี่สิบแปดพระองค์ คือพระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนี ทั้งหมดนั้น

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์องค์บ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวงอยู่ที่อุระ

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณ-ฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

มุนีผู้ประเสริฐ คือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนดลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

พระเถระกุมาระกัสสะปะ ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะจงมาประดิษฐานอยู่ที่ปากแห่งข้าพเจ้าเป็นเนืองนิตย์

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้งห้านี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีล ให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

พระขันธปริตร ประโมรปริตร และพระอาฏานิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

อนึ่ง พระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศิลาทิคุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการ เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใด ๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย คือโรคลมและโรคดี เป็นต้น เป็นสมุฎฐาน จงกำจัดให้พินาศสิ้น

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาล ข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับความคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะอุปัทวันตรายใด ๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้า จงได้ปฏิบัติ รักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญ ฯ

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *