พุทธคุณ ๙ ประการ

คุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการคือ

๑. อรหํ เป็นพระอรหันต์

๒. สมฺมาสมฺพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

๔. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว

๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก

๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

๘. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว

๙. ภควา เป็นผู้มีโชค

พุทธคุณทั้งหมดนั้น โดยย่อมี ๒ คือ

๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
๒. พระกรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา

พุทธคุณตามที่นิยมกว่ากันในประเทศไทย ย่อเป็น ๓ คือ

๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
๒. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์
๓. พระมหากรุณาคุณ ประคุณ

เมื่อรู้ความหมายเช่นนี้แล้ว ก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานหรือก่อนเข้านอนได้ควรอาราธนาคำบูชาพระรัตนตรัย และ บทระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ (บทสวดมนต์อิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ) มาสาธยายเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้พระเครื่องพระบูชาของท่านได้เสริมบารมีท่านยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

Admin

ขอบคุณภาพจาก : http://dhamma.serichon.us

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *